Fajeri kod Mrkoplja

Na dijelu prvotne trase Karolinske ceste, danas šumske ceste između Brestove Drage i sela Slavica, nalazi se 15 krnjih piramida, građenih od velikih kamenih blokova. Svaka je široka i dugačka oko 7 metara, te su najviše isto toliko visoke. To su fajeri (od njem. pfeiler=stup) koji su služili kao upornjaci strmom vijaduktu s drvenim podom i ogradom koji je premošćivao dolinu. Graditelj Karolinske ceste Antun Matija Weiss je na jedinstven, ali i neuobičajen način premostio udolinu – umjesto da cestu gradi okolnim, nešto duljim putem i na taj način zaobiđe depresiju, izgradio je vijadukt s priličnom kosinom.

Fajeri Mrkopalj

Prema zapisanim podacima, jedne zime krajem 18. stoljeća je teška kočija s četiri konja i dosta putnika na zaleđenom vijaduktu počela klizati i probivši ogradu pala na tlo, a svi putnici i konji ostali su na mjestu mrtvi. Saznavši za to, graditelj Weiss si je tada oduzeo život. Nakon toga izgrađena je okolna cesta, drveni dijelovi vijadukta su istrunuli, a fajeri još uvijek stoje kao simbol jednog rijetkog, neviđenog i neuspješnog arhitektonskog rješenja.

Od Mrkoplja se ide prema Sungeru. U Sungeru kod crkve se skreće prema Brestovoj Dragi (označeno tablom) i dalje ravno dok ima asfalta. U jednom momentu cesta se račva, a treba ići lijevim krakom. Šumski makadam vodi do idućeg račvanja gdje se može ostaviti auto, a zatim pješice par minuta desnom cestom do fajera.

(Upute napisao: Boris Pecigoš, www.carobna-suma.com)